Gevolgen van provinciebesluit stikstof

Foto: Pixabay

De provincie Noord-Brabant heeft tot onze verrassing deze week besloten de vergunningverlening voor aanvragen met stikstofeffecten op natura 2000 gebieden voorlopig stil te leggen. De reden hiervoor is dat uitgevoerde natuurdoelanalyses van de Natura 2000-gebieden in Noord-Brabant een verslechterd beeld laten zien van de natuur.

Wij worden hier als gemeente door geraakt omdat onze gemeente een bijzondere positie inneemt. ’s-Hertogenbosch is namelijk één van de weinige gemeenten met een beschermd natuurgebied (Moerputten/Vlijmens Ven/Bossche Broek) zó nabij het stedelijk gebied. Dit besluit raakt aan de grotere opgaven waar we als gemeente voor staan, zoals de woningbouwopgave, maar ook de klimaat- en wateropgave die in onze gemeente speelt.

Concreet hebben we nu 1 vergunningsaanvraag lopen voor het woningbouwproject Willemspoort-Zuid die mogelijk consequenties gaat ondervinden van dit besluit. De precieze effecten voor dit project gaan we onderzoeken.

Wethouder Mike van der Geld: “Dat er nu een dergelijk besluit genomen moet worden in onze provincie, is natuurlijk heel wrang. Het bouwen van woningen staat nu onder druk omdat onze natuur achteruit blijft hollen. Ik roep dus ook op om op korte termijn met een effectieve aanpak te komen om de hoeveelheid stikstof te verminderen. Zodat we woningzoekenden perspectief kunnen blijven geven.”

We blijven op de hoogte van de meest recente inzichten en ontwikkelingen, zodat we deze kunnen toepassen in onze gemeente. Dit zorgt ervoor dat we bij alle woningbouwprojecten per project maatwerk leveren in de afwegingen rondom stikstof. Hierbij zoeken we zoveel mogelijk naar een balans, waarbij recht wordt gedaan aan enerzijds het belang van natuur(herstel) en de opgaven rondom groen en water, en anderzijds het belang van de woningbouwopgave en economische ontwikkeling van onze gemeente.  We nemen verder deel aan regionale / landelijke projecten en overleggen over de stikstofproblematiek. Gezien de effecten op onze prioritaire opgaven blijven we hier aandringen op een voortvarende aanpak. We onderstrepen de noodzaak tot effectieve stikstofreductie door Rijk en Provincie als bevoegde gezagen. En we zijn daarin constructieve partner.

Bron: Gemeente

 

Reacties

Cookieinstellingen