Twee nieuwe verticale liften voor Paleisbrug

Foto: Kees Vos Fotografie

De Paleisbrug in onze stad is een belangrijke verbinding over het spoor tussen het Paleiskwartier en de historische binnenstad. Daarnaast is de brug een iconische, innovatieve en groene verblijfsplek. Het college vindt het van groot belang dat deze brug zo snel mogelijk weer voor iedereen toegankelijk is. Goed werkende liften zijn daarvoor essentieel. De kans op duurzaam herstel van de huidige liften acht het college klein. Daarom kiest het college voor twee nieuwe verticale liften.

Het college vraagt de gemeenteraad om een voorbereidingskrediet van € 150.000,- beschikbaar te stellen. Dit voor het ontwerp en plan van aanpak voor de realisatie van twee verticale liften. In de begroting is een budget voor de renovatie van de huidige diagonale liften. Dit budget wil het college hiervoor inzetten.

Duurzame oplossing
Aanvankelijk heeft het college zich, op basis van de eind 2022 beschikbaar gekomen adviezen, gericht op herstel van de huidige liften. Dit vanuit het belang om de liften voor de gebruikers op zo kort mogelijke termijn (eind 2023) in ieder geval weer in werking te hebben.

Wethouder Roy Geers: 
‘Een lift die goed functioneert is wat onze inwoners en bezoekers mogen verwachten. De huidige liften van de Paleisbrug voldoen niet aan die verwachting en er is onvoldoende vertrouwen dat herstel die verwachting wel waarmaakt. Gelet op alle onzekerheden kiest het college niet voor herstel op korte termijn, hoe vervelend we dit ook vinden voor de mensen die afhankelijk zijn van de liften. Het college gaat voor een duurzame oplossing, een traditioneel ontwerp op basis van bewezen technieken, waarbij de storingsgevoeligheid van de liften minimaal is. Zodat iedereen straks weer volop gebruik kan maken van deze verbinding tussen Paleiskwartier en binnenstad.’

Vervangen van de liften vergt langere tijd
Na goedkeuring van voorbereidingskrediet door de gemeenteraad, volgt de aanbesteding om de benodigde partners voor het opstellen van het ontwerp te selecteren, de uitvoeringsbegroting en het maken van het plan van aanpak. Deze aanbestedingsfase duurt ongeveer twee maanden. De start van de bouw van de liften is, naast de beschikbaarheid van het dan benodigde budget, vooral afhankelijk van de capaciteit van liftleveranciers. De periode tussen aanbesteding en daadwerkelijke start bouw liften wordt gebruikt voor het onderzoeken en uitwerken van de ontwerpvarianten en het doorlopen van alle benodigde procedures. Vervangen van de liften vergt langere tijd. Partijen geven nu aan op zijn vroegst anderhalf jaar na opdracht ruimte te hebben om verticale liften te realiseren.

Onderzoek naar vervangen liften
Voor het vervangen van de liften zijn meerdere technische en architectonische oplossingen. Samen met marktpartijen willen we in bouwteamverband de verschillende mogelijkheden verder onderzoeken en de optimale variant uitwerken. De optimale variant wordt gekozen op basis van het benodigde budget om deze variant te realiseren, de architectonische waarde en de risico’s in realisatie en beheer. Voor het benodigde uitvoeringskrediet komt het college terug naar de raad.

Tijdelijk alternatief
Gezien de langere tijd dat de liften buiten gebruik blijven onderzoekt het college een aantal alternatieven om ervoor te zorgen dat inwoners die afhankelijk zijn van de lift gemakkelijk naar de andere kant van het spoor kunnen. Hierover volgt later meer informatie.

Bron: Gemeente

Cookieinstellingen