Onderzoek naar zonnevelden langs A59

Foto: Pixabay

Gemeente ‘s-Hertogenbosch werkt hard aan de ambitie om in 2045 klimaatneutraal te zijn. Het opwekken van duurzame energie maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Bijvoorbeeld via zonnepanelen en windmolens. We starten nu met een voorverkenning voor de aanleg van zonnevelden langs de A59. De potentie voor de opwek van duurzame elektriciteit op het grondgebied van gemeente ‘s-Hertogenbosch wordt geschat op een kleine 19.000 MWh.

Wethouder Mike van der Geld vertelt
“We hopen hier dadelijk voor zo’n 5.400 huishoudens duurzame elektriciteit op te wekken. Dat is belangrijk om klimaatneutraal te worden. Én om onze eigen energie op te wekken en dus minder afhankelijk te zijn. Dit soort zonnevelden leveren een stevige bijdrage aan het duurzaam opwekken van elektriciteit, en daarmee aan het worden van een klimaatneutrale gemeente in 2045. Dít heeft de toekomst. Het is bovendien een mooie samenwerking met de gemeente Bernheze.”

Gezamenlijke aanvraag
Vanuit het programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER) stelt Rijkswaterstaat (RWS) gronden beschikbaar om te helpen om de klimaatdoelen te halen. Eind 2021 hebben de colleges van Bernheze en ’s-Hertogenbosch gezamenlijk een aanvraag ingediend bij Rijkswaterstaat (RWS) voor een vooronderzoek naar de plaatsing van zonnepanelen op Rijksgronden langs de A59 (zie kaart 1 voor het gebied). Het betreffen gronden die moeilijk bruikbaar zijn voor andere doeleinden. Dat verzoek is toegewezen waardoor het vooronderzoek dit voorjaar gestart kan worden. In dit vooronderzoek wordt uitgezocht of zonnevelden op deze stukken grond mogelijk zijn en waar de belemmeringen zitten Netbeheerder Enexis is hierbij betrokken. Het vooronderzoek is naar verwachting eind 2023 afgerond.

 

Reacties

Cookieinstellingen